Autyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwojuAutyzm, Kraków, Autyzm w Krakowie, Behawioryzm, Przedszkole dla dzieci z autyzmem,Szkoła dla dzieci z autyzmem, aba autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju

Współpraca merytoryczna

dr Iwona Sikorska

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, nauczyciel akademicki, adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni psycholog szkolny, realizatorka licznych warsztatów dla młodzieży
Jako specjalistka psychologii klinicznej pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Bierze udział w międzynarodowych projektach związanych z promocją zdrowia psychicznego dzieci, współpracując z Uniwersytetem w Landau-Koblenz oraz we Freiburgu w Niemczech. Autorka wielu publikacji, poradników, artykułów oraz współautorka licznych książek.

Czytaj więcej
Zainteresowania naukowe
 • psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • antropologia filozoficzna
Pozycje książkowe
 • Sikorska, I. (2011). Bufory stresu. Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
 • Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące właściwości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sikorska, I. (2008). Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka.. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
 • Sikorska, I., Grygier, U. (2007). Mój uczeń pracuje inaczej Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów w szkole ogólnodostępnej. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur
Rozdziały w pozycjach książkowych
 • Sikorska, I. (2014). Theoretical models of resilience and resilience measurement tools in children and young people. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). Health and resilience. s. 85-101. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Piasecka, B., Gerc, K. , Sikorska, i. (2014). Siblings- a retrospective analysis of deidentification processes. In: T.M. Ostrowski, I. Sikorska (Eds.). Health and resilience. s.101-117. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kamysz, K., Sikorska, I. (2012). O stymulujących wartościach innowacji plastycznych w edukacji". Książka XXI wieku. W: Sztuka wychowania. Nowy Sącz: WSZ
 • Wasilewska, M. ,Gerc, K., Kuleta, M., Piasecka, B., Sikorska, I. (2012). Chosen Aspects of Family Background and Aggressive Behaviour of Younger Schoolchildren . In: A. Borzęcki (Ed.). Environment, Hygiene and Public Health, 279-291. Lublin: Medical University of Lublin
 • Sikorska,I. , Wasilewska, M., Piasecka, B., Gerc, K.(2012). Participants in bullying - threats to the further emotional and social development . In: A. Borzęcki (Ed.)Environment, Hygene and Public Health , s. 466-482. Lublin: Medical University of Lublin
 • Piasecka, B., Gerc, K., Sikorska, I,. Wasilewska, M.(2012). The importance of family and school context of peer bullying, In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health s. 204-216, Lublin: Medical University of Lublin
 • Gerc, K., Piasecka, B., Wasilewska, M,. Sikorska,L.(2012). Aggressiveness and parent's emotional intelligence as indicators of violent behaviour in younger school – age children. In: A. Borzęcki (Ed.) Environment, Hygiene and Public Health, s. 36- 50. Lublin: Medical University of Lublin
 • Sikorska, i. (2012). Trauma in child's life-reaction to painful experience. In: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuteta (Ed.). Reflactions on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development. S. 19-39. Kraków: Kontekst
 • Sikorska, I. (2012). Czy systemy pedagogiczne powinny się integrować? Aktualność pedagogiki Marii Montessori w świetle doniesień współczesnej psychologii. W: B. Surma (red.). s.13-37. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
 • Sikorska, I. , Piasecka B., Gerc K. (2011). Psychological factors that prevent children and youths against addictions. In: A. Borzęcki (red.), Men – Health– Environment. , s. 431 – 446. Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie
 • Piasecka,B. ,Sikorska,I., Gerc, K., Czachura, I.,( 2011). The application of integration models family therapy – a case study, in: A. Borzęcki (red.), Men – Health – Environment. , s. 327-340.Lublin: Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie
 • Sikorska, I. (2011). Psychologiczne aspekty zaburzeń zachowania u dzieci. [w:] K.Biel (red). Dziecko zagrożone wykluczeniem. S. 39-75. Kraków: WAM
 • Sikorska, I. (2011). Towarzyszyć w rozwoju czyli jak wspierać dzieci i młodzież. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11-29
 • Sikorska, I. (2011). Edukacja alternatywna- bogactwo różnorodności. [w]: B. Piasecka (red). O rozwoju mimo ograniczeń. Procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia. S.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-65
 • Gerc, K., Piasecka, B., Sikorska, I. (2011). Uwarunkowania zachowań antyspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny" [w:] E. Bielawska - Batorowicz (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Rodzina i praca - relacje w warunkach kryzysu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ss. 15
 • Sikorska, I.( 2011). Doznaję i poznaję czyli ciało osobowe. W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. s. 61-72. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sikorska, I.(2011). Miejsce ciała w hierarchii wartości młodzieży. S.217-226 W: A. Tylikowska (red). Ciało-zdrowie-choroba. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sikorska, I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str.132-149. Warszawa: Difin
 • Sikorska, I.; Sawicka, J.; Smiatek, B.; Sulik, K.; Węglowska-Król, K. (2010). Po co młodym ludziom modyfikacje ciała? W: A. Brytek-Matera (red). Ciało w dobie współczesności. Str. 149 - 174. Warszawa: Difin
 • Sikorska, I. (2010). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo PAT
 • Sikorska, I., Miklewska, A. (2009). Promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym. [w]: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 3, s. 152-167. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej
 • Sikorska, I., Piasecka ,B., Gerc, K. (2009). Wystarczająco dobra rodzina czyli środowisko rodzinne promujące zdrowie psychiczne dziecka. [w]: K. Janowski, K. Grzesiuk (red). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 4, s. 283- 299. Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologiczej
 • Sikorska, I. (2008). Ja cielesne w biegu życia. [w]: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red). W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sikorska I. (2008). Wzmacnianie odporności dzieci młodzieży jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym. [w]: Przeciw wykluczeniu społecznemu. B. Gulla, M. Duda (red). Kraków: Wydawnictwo PAT
 • Sikorska, I. (2007). Jak ruch może stymulować rozwój? [w]: M. Królica, Piwowarska E., Skoczylas-Krotla E. (red.) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku – wyzwania i konteksty. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza
 • Sikorska, I. (2007).Doświadczenie własnego ciała w biegu życia. W: H. Wrona-Polańska (red). Stres-zdrowie-choroba. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
 • Sikorska, I., Klimas-Kuchtowa, E. Karpińska-Ochałek, M. (2007). Pozytywne wartościowanie jakości życia a preferowanie ryzyka w pracy zawodowej. [w]: R. Derbis (red).Jakość życia- od wykluczonych do elity. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jan Długosza
 • Sikorska, I. (2003). Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogikach Rudolfa Steinera i Marii Montessori. [w]: K. Gąsiorek (red.).O komunikowaniu się w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym. S. 91-103Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP
Artykuły w czasopismach
 • Gerc K., Piasecka B., Sikorska I.(2012). Zanieczyszczenie ekologiczne terenu zamieszkania oraz jego wpływ na zaistnienie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1): s. 55-61. ISSN 1895-4316, punktacja MNiSW: 6; Index Copernicus; 4,46
 • Sikorska, I., Miklewska, A. (2010). Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka. Wychowanie w przedszkolu. Nr 5, Str. 8-16
 • Piasecka B., Sikorska I., Gerc K. (2008), Diagnosing Family in Systemic Therapy, a Case Study Based on the Family Model by S.Fleck, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A
 • Gerc K., Piasecka B. Sikorska I. (2008), Child`s Psychomotor Development Disturbances and Environmental Pollution of Residential Area, Polish Journal of Environmental Study, 2008, 17/4A
 • Sikorska I. , Piasecka B., Gerc K. (2008). Adolescence crisis and attitude towards values. Family Medicine & Primary Care Review. 4/2008
 • Sikorska, I. (2007). Nowe wyzwania dla stymulowania rozwoju dziecka. Sztuka leczenia. 1-2/tom XIV, str, 35-40
 • Sikorska, I. (2007). Refleksje nad stymulowaniem rozwoju dziecka. Psychologia w szkole, 3//2007. str. 81-89
 • Sikorska, I.(2005). Różnorodność kontekstów społecznego rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005), Tom 10, nr 1, str.31-43
 • Sikorska, I. (2004). Rozwój kreatywności dziecka a mikrosystem edukacyjny. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004), Tom 9, nr 4, str. 71-85
 • Sikorska, I. (2004). Soziales Engagement des Kindes im Freispiel. Materiały pokonferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Play and Education. Kraków : Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej AP (Wydanie na nośniku CD w j. niem.)
 • Sikorska, I. (2003).Refleksje nad ludzkim rozwojem . Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA. 2003/ 3, str.. 16-20
 • Sikorska, I. (2002) Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 8, nr 1, str. 69-81.
 • Sikorska, I. (2002).Zaproszenie do przyjaznego świata. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA . 2002/ 3, str. 24-30
 • Sikorska, I. (2001).Profilaktyka już od przedszkola?. Profilaktyka uzależnienia i współuzależnienia. Warszawa: PARPA 2001/3, str.30-34.
 • Sikorska, I. , Strzępek, B. (2000). Jeden dzień z przedszkola Montessori. Wychowanie w przedszkolu. Nr 6/2000, str. 362-367
Adjustacja
 • Adjustacja dwuczęściowego podręcznika diagnostycznego z zakresu Pediatrii Społecznej. Tłumaczenie z j.niemieckiego:
 • Hellbruegge, Th. (1994). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. część I. Kraków: Antykwa
 • Hellbruegge, Th. (1995). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, część II. Kraków: Antykwa
Stypendia
 • W latach 1997-1998 stypendium Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (siedziba w Monachium): kurs pedagogiki terapeutycznej Montessori w Centrum Dziecięcym w Monachium.
Udział w projektach badawczych
 • Udział w dwóch międzynarodowych projektach związanych z edukacją i wychowaniem dzieci.
 • Pierwszy z nich to "Badania porównawcze edukacji elementarnej w Polsce i w Niemczech" (Bildung im Elementarbereich- ein Deutsch-Polnischer Vergleich) będący formą współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Jana Długosza z Częstochowy oraz Uniwersytetem Koblenz-Landau z Niemiec. Projekt badawczy obejmuje 3 lata i koordynowany jest przez Prof. Dr Bernharda Wolfa z Landau.
 • Drugim przedsięwzięciem naukowym jest europejski program badawczy dotyczący działań profilaktycznych wobec dzieci ze środowisk zagrożonych, mający na celu zabezpieczenie ich przed wykluczeniem społecznym ( Resilienzförderung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung- Prävention zur Verhinderung von Exklusion). Celem projektu angażującego Evangelische Fachhochschule z Freiburga, Uniwersytet w Plymouth w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Rennes, Francja, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Jana Długosza z Częstochowy jest wypracowanie i ewaluacja programu profilaktycznego "Empower children!". Przedsięwzięcie przewidziane jest na 3 lata, a koordynatorem jest Prof. Dr Klaus Fröhlich-Gildhoff z Freiburga.
Prowadzone zajęcia
 • psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
 • Wybrane zagadnienia psychologii stosowanej
 • Metody badania psychologicznego dzieci i młodzieży
 • Teorie i metody oddziaływań psychologicznych
Inne informacje
 • Członek Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Związku Lekarskiego
 • współpraca z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
 • współpraca z Fundacją "PLUS" na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych
 • współpraca z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (siedziba w Monachium))
Artykuły w czasopismach
 • Sikorska, I., Grygier, U. (2008). Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur
 • Sikorska, I. (2010). Trening koncentracji. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
 • Sikorska, I. (w druku). Bufory stresu. Wzmacnienie odporności psychicznej dziecka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne
Nagrody
 • nagroda zespołowa Rektora UJ 2010 za publikację