Ułatwienia dostępu

Nina Zawidniak

Psycholog, logopeda, pedagog specjalny o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz pedagogika terapeutyczna. Terapeuta i superwizor w Filii nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w SOSW nr 4 w Krakowie. Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Filii nr 1 SOSW nr 4 w Karkowie. Członek Association for Behavior Analysis International.

 

 • Do 2021 r. członek zarządu w Fundacji „Od początku” działającej na rzecz osób z zaburzeniami w rozwoju. Należy do zespołu terapeutyczno-diagnostycznego Centrum terapii „Od Początku”.
 • W Filii nr 1 pracuje od 2008 roku, wcześniej pracowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie na stanowisku nauczyciela wspomagającego na etapie kształcenia wczesnoszkolnego w klasach 1- 3, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej. Ponad to pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu na oddziale neurologii dziecięcej, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi w tym autyzmem, od strony medycznej.
 • Do 2013 roku członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz kierownik Filii Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB w Częstochowie.
 • W 2010 roku odbyła staż szkoleniowy w New York Child Learning Institute w USA w zakresie kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci z autyzmem przy wykorzystaniu Stosowanej Analizy Zachowania. Przygotowania i wdrażania programów terapeutycznych oraz prowadzenia dokumentacji behawioralnej.
 • Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach obejmujących tematykę pracy z osobami z autyzmem; w tym m. in. 4 th Annual ABAI Conference w Chicago, cyklu rokrocznie odbywających się Międzynarodowych Sympozjach Skinnerowskich”.
 • Brała czynny udział w licznych konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych. Prowadzi współpracę dydaktyczno – szkoleniową podczas której dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze specjalistami oraz studentami zainteresowanymi tematyką terapii diagnozy autyzmu.
 • Wykładowca studiów podyplomowych w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji oraz Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Prowadzi współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Pedagogicznym im KEN w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.
 • Przedmiot zainteresowań od samego początku pracy zawodowej wyraźnie zarysowany jest w ramach pedagogiki specjalnej, a szczególnie metodyki pracy z osobami z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Zainteresowania naukowe skupione są w czterech obszarach związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeniami zachowania, tj. strategii modyfikowania i redukowania niewłaściwych zachowań, rozwijania umiejętności społecznych, nabywania i generalizowania umiejętności oraz modelu pracy z rodziną.

 

Wykaz publikacji:

 • Zawidniak, N (2020). Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania, [w]: E. Sobocha., Wolska (red.) Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia., Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s101-116;
 • Bombińska – Domrzał, A., Zawidniak, N., (2017). Możliwości rozwijania funkcji wykonawczych uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w kontekście przygotowania do pełnienia roli  zawodowej, [w]: D. Wolska (red.) Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywizacji zawodowej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s.35-50
 • Bombińska – Domrzał, A., Zawidniak, N., (2017). Wspieranie rozwoju komunikacji społecznej uczniów z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera w nauczaniu integracyjnym i włączającym, [w]: E. Dyduch, M. Kościółek, P. Majewicz (red.) Psychoedukacja w procesie wspomagania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, s.140-164
 • Zawidniak, N., (2015). Behawioralna koncepcja nabywania języka oraz rozwijania mowy i komunikacji u osób z autyzmem, [w]: B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków, Impuls
 • Zawidniak, N., (2012). Krakowski model terapii dzieci z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Sztuka leczenia, 3-4, s.69 – 84
 • Zawidniak, N., (2011). By nauka poszła w świat. Psychologia w szkole, 2 (30), s.137 – 142
 • Zawidniak, N., (2010). Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej. Zycie Szkoły, 10, s.30 – 36
 • Zawidniak, N., Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z diagnozą autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym w Filii nr 1 w Krakowie (opracowanie badań własnych) – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, materiały pokonferencyjne;

Filia nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie


os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72