Ułatwienia dostępu

Joanna Wachel

Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia wyższe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2005 roku kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagog, pedagog specjalny oraz studia podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2011 r.

 

W latach 2005 - 2013 pracowała zawodowo z osobami niepełnosprawnymi w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Jest nauczycielem Filii Nr 1 SP Nr 6 w SOSW Nr 4 w Krakowie (od 2005 r.). Brała udział w licznych konferencjach, gdzie również reprezentowała placówkę poprzez wygłaszane referaty. Prowadziła również grupę wsparcia dla Rodziców uczniów z Filii nr 1. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców z zakresu „ Rozwijania mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania” oraz „ Rozwijanie samodzielności u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

Współpracowała ze Specjalnym ośrodkiem Szklono – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie ( 2006).  Brała udział w licznych szkoleniach i kursach m in.:  „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii” (2015r.); Picture Exchange Communication System – Poziom 1” (2011r.)- poziom I oraz oraz szkolenie aawansowane PECS ( 2011); „ trening umiejętności Społecznych(TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrym autyzmu” (2020); „ intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (2017); „ Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci- diagnoza i terapii „ ( 2015); „ Umiejętności dialogu motywującego” (2014); „ Rozwijanie komunikacji za pomocą systemu Makaton- poziom I” (2006); „ Seksualnośc osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” (2016); „ Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część I (2019).

Przedszkole Specjalne nr 15

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4 w Krakowie

 

os. Zielone 28, 31-971 Kraków

emali: zielonyautyzm@gmail.com

 logo zielony autyzm

tel. (12) 684 17 72